Noteikumi

Preču pirkšanas – pārdošanas BIOCOS.LV noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie preču pirkšanas – pārdošanas noteikumi (tālāk “Noteikumi”) nosaka kopējos lietošanas Biocos.lv interneta veikala noteikumus. Noteikumi ir piemērojami kad Pircējs izvēlās, pasūta un pērk Biocos.lv veikalā piedāvājamās preces vai arī citādi izmanto Biocos.lv veikalos piedāvātos pakalpojumus.

1.2. Biocos.lv ir mazumtirdzniecības piedāvā preces visai ģimenei.

1.3. Biocos.lv veikalā preču pārdošanu organizē un izpilda pakalpojumus Pircējam UAB “BioKos”, uzņēmējdarbības adrese: Vytauto g. 6, Viļņa, LT08118 / Vytauto g. 6, Vilnius, juridiskās personas kods 302440535, esoši kā Pārdevējs( talāk – Pārdevējs”).

1.4. Pircējs šajos noteikumos ir jebkura persona, kas iepērkas Biocos.lv veikalā vai izmanto citus Biocos.lv veikala pakalpojumus. Izmantot Biocos.lv veikalos un pirkt, tiesības ir:

- rīcības spējīgai fiziskai personai, t.i. pilngadīgai personai, kuras darbības nav ierobežotas ar tiesas pavēli;

- juridiskai personu pilnvarotajiem pārstāvji.

1.5. Reģistrējoties vai veicot pasūtījumu Pircējs netieši apliecina savas tiesības pirkt Biocos.lv veikalā.

1.6. Kopā ar Pircēja veikto pasūtījumu šie Noteikumi starp Pircēju un Pārdevēju kļūst par līgumu, un abām pusēm ir kā juridisks dokuments. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs veic un iesniedz Biocos.lv veikalā preču pasūtījumu, Noteikumos noteiktā kārtībā un laikā veic apmaksu, saņemot no Pārdevēja e- pasta apliecinājumu, kad Pircēja pasūtījums ir pieņemts un apmaksa saņemta.

1.7. Pircējam nav dota iespēja pasūtīt preces Biocos.lv veiklā, ja nav iepazinies ar Noteikumiem un (vai) nepiekrīt tiem. Gadījumos, ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai tikai ar to daļu, nav tiesīgs pasūtīt preces Biocos.lv veikalā. Pretējā gadījumā, uzskatāms ka Pircējs ir iepazinies un piekritis Noteikumiem.

1.8. Pārdevējs patur tiesības mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus. Pircējam iepērkoties Biocos.lv veikalā, piemērojami Noteikumi, kas ir spēkā, uz pasūtījuma veikšanas brīdi, tāpēc Pircējam ir ieteicams ar Noteikumiem iepazīties, katru reizi pirms pasūtījuma veikšanas.

1.9. Pārdevējs neuzņemas risku vai atbildību, un ir atbrīvojams no atbildības, ja Pircējs daļā vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem, lai gan šāda iespēja bija piedāvāta.

1.10. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma, ierobežot Pircēja lietošanas iespējas Biocos.lv veikalā vai anulēt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs lietojot Biocos.lv veikala pakalpojumus, neievēro Noteikumus, negatīvi mēģina ietekmēt Biocos.lv darba stabilitāti un drošību.

1.11. Atskatoties uz Noteikumu 1.2 punktu un cenšoties apmierināt mazumtirdzniecības patērētāju vajadzības, Pārdevējs atstāj tiesības, ierobežot vairumtirdzniecības preču iegādi. Tas ir, Pārdevējs var atteikties pieņemt un (vai) pildīt Pircēja pasūtījumu (us), ja Pircējs pasūta mazumtirdzniecībā neierasti lielus daudzumus (neatkarīgi no tā, vai preces ir pasūtītas vienā pasūtījumā, vai dažos, salīdzinoši īsā laika posmā) un (vai) arī ja Pircēja pasūtījumam ir vairumtirdzniecības pazīmes.

1.12. Nopietnu apstākļu dēļ, Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā pārtraukt Biocos.lv veikala darbību, iepriekš nebrīdinot Pircēju.

1.13. Pārdevējs ar šo informē, apstiprina un garantē Pircējam, to, ka viņš ir pilnvarots veikalā biocos.lv organizēt, veikt preču tirdzniecību un sniegt Pircējam ar šādu darbību saistītus citus pakalpojumus, kā norādīts šajos Noteikumos.

2. Reģistrācija un personas datu kārtošana

2.1. Pircējam, vēloties lietot Biocos.lv veikalu un pirkt tajā piedāvātās preces, ir noteikti jāreģistrējas Biocos.lv veikala sistēmā, aizpildot reģistrācijas anketu. Reģistrācijas anketā noteikti norādot šos Pircēja personas datus: vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi. Juridiskās pilnvarotās personas vārda un uzvārda vietā, tiek norādīts uzņēmuma nosaukums.

2.2. Pircējs ir atbildīgs, ja reģistrācijas anketā norādītie dati ir pilnīgi un precīzi. Ja izmainās Pircēja reģistrācijas formā norādītie dati, nekavējoties jāatjaunina. Pārdevējs nekādā gadījumā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pircējam un (vai) trešajām personām sakarā ar to, ka Pircējs ir norādījis, viltus un (vai) nepilnīgus personas datus vai nav mainījis vai papildinājis datus.


2.3. Pircējam ir tiesība, jebkurā laikā, bez ierobežojumiem mainīt reģistrācijas datus vai dzēst savu reģistrāciju. Izdzēšot savu reģistrāciju, Pircējs zaudē iespēju lietot Biocos.lv veikalu un iepirkties tajā. Pircējs, iegūst iespēju iepirkties tikai no jauna piereģistrējoties Biocos.lv veikalā.


2.4. Piereģistrējies Pircējs saņem, individuālus pieslēguma datus (lietotājvārdu un paroli) un apņemas, uzglabāt noslēpumā un neatklāt trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par viņam uzticēto datu uzglabāšanu, kā arī par jebkurām darbībām (datu pārraidi, preču pasūtīšanu, lietotāju komentāriem utt.), kuri Biocos.lv veikalā ir izpildāmi, pievienojoties ar personīgajiem Pircēja pieslēgumiem, lietojot internetā Pircēja datus, Pārdevējs šādu personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs nozaudē pieslēguma datus, viņām nekavējoties par to ir Jāinformē Pārdevējs, caur pastu, telefonu vai e-vēstulē.

2.5. Reģistrējoties Pircējs sniedz iespēju Pārdevējam tiesības izvēlēties, krāt, sistematizēt, lietot un kārtot Noteikumos paredzētiem mērķiem, visus personas datus, kurus Klients tieši vai netieši norāda, apmeklējot Biocos.lv veikalu un lietojot veikala pakalpojumus.

2.6. Pircēja norādītie personas dati būs kārtojami pieturoties “Latvijas Republikas fizisko personu datu aizsardzības likums” noteiktajā kārtībā, kā arī citos Latvijas Republikas tiesību normatīvajos aktos, norādītajos noteikumos, par šo datu kārtošanu un aizsardzību. Kārtojot un uzglabājot Pircēja personas datus Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kuri nodrošinās personas datu aizsardzību no netīšas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkuras citas nelikumīgas apstrādes.

2.7. Pircēja personas dati būs lietojami Pircēja identifikācijai, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atgriežot pārmaksas un (vai) naudu, par Pircēja atgrieztajām precēm, administrējot parādus, pildot pirkšanas – pārdošanas līguma saistības un nodrošinot Pircējam izmantot citus Biocos.lv veikala pakalpojumus. Pircēja personas dati būs kārtojami, mārketinga vajadzībām, tikai šajos Noteikumos noteiktā kārtībā saņemot Pircēja piekrišanu.

2.8. Pircēja norādītos personas datus, izmantos tikai Pārdevējs un viņa partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas un izpilda Biocos.lv veikala administrēšanu, preču piegādi un (vai) citām ar Pircēju saistītām vajadzībām. Pārdevējs neatklās Pircēja personas datus, trešajām Personām, izņemot šajā punktā uzskaitītos Pārdevēja partnerus, vai arī Latvijas Republikas tiesību aktos norādītajos gadījumos, ja radīsies šāda nepieciešamība.

2.9. Pārdevējs var statistiskiem mērķiem izmantot ar Pircēja personību nesaistītus datus, t.i., ziņas par iegādātajām precēm. Šāda veida dati būs vācami un kārtojami tā, lai nebūtu atklāta Pircēja personas datus.

2.10. Pircējs, nevēloties saņemt Pārdevēja vai tā partneru paziņojumus vai citus Pircējam nevajadzīgos piedāvājumus, reģistrācijas anketā, jābūt iespējai izvēlēties, kad šādus paziņojumus vai piedāvājumus, nesūtītu. Pircējam nevēloties, Pārdevējs neizmantos Pircēja personas datus, mārketinga vajadzībām un nesūtīs Pircējam reklāmas vai informatīvos paziņojumus, izņemot tos, kuri ir noteikti izpildot Pircēja pasūtījumu.

2.11. Pircēja personas dati būs saglabājami ne ilgāk, kā to nosaka, personas datu kārtošanas mērķi. Reģistrācijas Biocos.lv veikala laikā Pircēja norādītie personas dati būs uzglabājami 3 (trīs) gadus pēc Pircēja pēdējās pieslēgšanās interneta veikala sistēmā. Dati kas būs izmatojami preču iegādei un (vai) būs nepieciešami līguma izpildei, būs uzglabājami, visu iegādāto preču garantijas laikaposmu, taču ne mazāk kā 3 (trīs) gadus. Dati, kas nepieciešami parādu piedziņai ir uzglabājami, līdz pilnīgai parāda piedzīšanai, taču ne ilgāk kā 10(desmit) gadus. Dati tiešos mārketinga nolūkos, būs uzglabāti 3(trīs) gadus, pēc Pircēja pēdējās pieslēgšanās pie interneta veikala sistēmas. Kad personas dati vairs nebūs nepieciešami un (vai) beigsies uzglabāšanas termiņš, tie tiks iznīcināmi.

2.12. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā, pēc pieprasījuma Pārdevējam, iepazīties ar Pārdevēja kārtojamiem Pircēja personas datiem, kā tie ir kārtojami, pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus savus personas datus, pieprasīt apturēt, izņemot uzglabāšanu, savu personas datu kārtošanas darbības, kad datu kārtošana neatbilst likumiem un šo Noteikumu nosacījumiem.

3. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

3.1. Preču cenas Biocos.lv veikalā ir saformētas un norādāmas Eiro. Preces Pircējam tiek pārdodas par cenām, kas ir norādītas uz pasūtījuma brīdi.

3.2. Pircējs norēķinās par precēm vienā no veidiem:

3.2.1. Apmaksas ar bankas pārskaitījumu – priekšapmaksa, kad Pircējs, ar izdrukātu pasūtījumu, dodas uz tuvāko bankas nodaļu vai izmanto internetbankas sistēmu, pārskaita naudu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu.


3.2.2. Apmaksa caur pilnvarotu Starpnieku “Paysera” “EVP International”, UAB, juridiskais reģistrācijas numurs 300060819, adrese: Menulio g. 7, LT – 04326, Viļņa.

3.3. Apmaksājot pēc 3.2.1. punktā paredzētā apmaksas veida, Pircējs apņemas apmaksāt 24 stundu laikā no pasūtījuma brīža. Tikai saņemot apmaksu par precēm un viņu piegādi (transportēšanu) tiek sākta pasūtījuma izpildīšana un ir noteikts preču piegādes termiņš. Apmaksa tiek uzskatīta par veiktu, kad visa apmaksas summa ir saņemta un ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā, pēc norādītās apmaksas instrukcijas.

3.4. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam anulēt pasūtījumu, ja Pircējs nav samaksājis par precēm 24 stundu laikā no pasūtīšanas brīža.

3.5. Faktūrrēķinu Pārdevējs izraksta un Pircējam izsniedz Pircēju Reģistrācijas nodaļā.

4. Preču komplektēšana un piegādāšana

4.1. Biocos.lv veikala tirdzniecība ir izpildāma un piegādājama visā Latvijas teritorijā. Preces piegādā Pārdevēja pilnvarots pārstāvis.

4.2. Par preču piegādi ir noteikta apmaksa, kas ir norādīta Biocos.lv veikala mājas lapā “Preču piegāde”, kas ir noteikta uz preču pasūtījuma brīdi.


4.3. Pārdevējs pielietos visus centienus, lai Pircēja pasūtījums būtu pilnā mērā izpildīts, taču nevar sniegt un dot garantiju. Ja pasūtījumu komplektēšanas vietā nav pasūtītās preces vai tā ir nepieciešamā daudzumā, Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt preci, piegādāt preci mazākā daudzumā un atgriezt naudu par nepiegādātajām precēm.


4.4. Pircēja pasūtītās preces piegādājamas, pēc Pircēja norādītās adreses, sūtījumu terminālā vai tuvākajā pasta nodaļā (atkarīgi no izvēlētā piegādes veida). Pircējs apņemas preces paņemt personīgi. Ja pasūtītās preces paņems ne personīgi pats Pircējs, pasūtījumā noteikti ir jānorāda persona, kura paņems pasūtījumu(saņēmēja) vārds un uzvārds.

4.5. Tajā gadījumā, kad Pircēja pasūtījumā norādītajā piegādes adresē Pircējs nav sastopams, Pārdevējam ir tiesības, preces atdot jebkuram, kas atrodas norādītajā adresē un ir pilngadīgs, savukārt Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas sakarā ar preču piegādi.

4.6. Ja preču piegāde ir neiespējama Pircēja vainas dēļ vai arī, ne no Pircēja atkarīgiem apstākļiem (Pircējs pasūtīdams preces norāda nepareizu adresi, pēc norādītās adreses Pircējs vai saņēmējs nav pieejami vai citi), atkārtoti pasūtītās preces nav sūtāmas (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus apmaksā preču piegādi) un nauda par precēm atgriežama, noņemot piegādes apmaksu. Tādā gadījumā, ja pasūtījuma brīdī Pircējam bija piemērota atlaide, taču preču piegāde ir neiespējama Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgiem apstākļiem, Pārdevējs patur tiesības, atskaitīt no atgriežamās naudas summas, visu preču piegādes apmaksu (uz preču pasūtījuma brīdi), neskatoties uz atlaidēm, kuras bija preču pasūtīšanas brīdī.

4.7. Visos gadījumos Pārdevējs neuzņemas atbildību par preču piegādes termiņu neievērošanu, ja Pircējam nav piegādājamas preces laikā, paša Pircēja vainas dēļ.

4.8. Preču piegādes brīdī Pircējam kopā ar Pārdevēja pilnvaroto pārstāvi, noteikti ir jāpārbauda sūtījuma stāvoklis.

4.9. Pircējam, ievērojot, kad piegādājamās preces iepakojums ir bojāts (ieplīsusi iepakojuma uzlīme, bojāta paka vai citādi ārējie bojājumi), tas ir noteikti jāatzīmē faktūrrēķinā, pavadzīmē vai citā sūtījuma pieņemšanas -nodošanas dokumentā (Pārdevēja eksemplārā). Ja Pircējs nepārbauda sūtījuma stāvokli un (vai) šajā punktā noteiktā kārtībā neatzīmē par sūtījuma bojājumiem, tiek uzskatīts ka sūtījums ir piegādāts atbilstoši un nebojāts.

4.10. Gadījumos, kad preču pieņemšanas laikā Pircējs ievēro, ka sūtījumā nav pasūtītais preču daudzums vai piegādāto preču skaits neatbilsts faktūrrēķinā, pavadzīmē vai citā sūtījuma pieņemšanas -nodošanas dokumentā izrakstītajam, Pircējam nekavējoties par to ir jāinformē Pārdevējs. Kad Pircējs atklāj, ka piegādātās preces neatbilst kvalitātei, viņš nekvalitatīvas preces nepieņem un atgriež kurjeram, savukārt faktūrrēķinā, pavadzīmē vai citā sūtījuma pieņemšanas -nodošanas dokumentā, par to izdara atzīmi (Pārdevēja Eksemplārā).

5. Preču kvalitātes garantija

5.1. Visu Biocos.lv interneta veikalā pārdodamo preču īpašības ir norādāmas pie ikvienas preces preču aprakstā.

5.2. Pārdevējs neatbild par to, ka biocos.lv interneta veikalā, esošās preces savu krāsu, formu vai citiem parametriem, var neatbilst reālā preču izmēra, formu un krāsas dēļ Pircēja lietojamām displeja īpašībām.

5.3. Tajā gadījumā, kad Pārdevējs noteiktām preču grupām nenosaka garantijas laiku, garantija ir noteikta, pēc attiecīgajiem tiesību aktiem.

6. Atteikšanās no līguma. Preču apmaiņa un atgriešana

6.1. Kvalitatīvas preces, kuru Pircējam nepatīk forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, var atgriezt un atgūt samaksājot naudas līdzekļus vai arī apmainīt pret citām precēm.

6.2. Atgriežamām kvalitatīvām precēm ir jābūt, neattaisītām, nesabojātām, nezaudējušām preču izskatu (nav noņemtas un sabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēvītes utt.) un nevar būt lietotas. Precei ir jābūt oriģinālā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā bija Pircēja saņemšanas brīdī, ar lietošanas instrukcijām un citiem preces piederumiem. Ja prece nav pilnībā sakomplektēta, bija atvērta (bojāts drošības iepakojums), ir sabojāta, nekārtīga vai ir nepienācīgi iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, nemainīt un neatgriezt Pircēja samaksāto naudu.

6.3. Kvalitatīvas preces Pircējam ir tiesības atgriezt 14 dienu laikā no pirkuma saņemšanas dienas.

6.4. Atgriežot Biocos.lv veikalā iegādātās preces, Pircējs aizpilda Pārdevēja noteikto preču atgriešanas formu.

6.5. Atgriežamās preces ir sūtāmas ar iereģistrētu sūtījumu. Par nozaudētiem nereģistrētiem sūtījumiem Pārdevējs neatbild un naudu neatgriež.

6.6. Par atgrieztajām precēm nauda ir izmaksājama uz Pircēja bankas rēķinu, no kura bija saņemta apmaksa par pasūtītajam precēm, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laika no preces atgriešanas dienas.

6.7. Atgriežot vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas preces, preču piegādes maksa netiek atgriezta un kompensēta.


6.8. Nekvalitatīvas preces vai kvalitatīvas preces, kuru forma, krāsa, modelis un komplektācija nepatīk Pircējam, ir atgriežamas vadoties pēc “Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma” vai arī citiem normatīvajiem aktiem.

a. Apmaiņas informācija

7.1. Pārdevējs sūta visus paziņojumus un citādi kontaktē ar Pircēju pēc reģistrācijas formā norādītajiem e-pasta un telefona numura.

7.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta Biocos.lv veikala pēc nodaļā “Kontakti” norādītajiem veidiem un adreses / adresēm.

8. Noslēdzošie noteikumi:

8.1. Šie noteikumi sastādīti vadoties pēc LV normatīvajiem tiesību aktiem.

8.2. Attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.

8.3. Gadījumā, ja ir radies kaitējums, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus saskaņā ar LR likumu, un, pamatojoties uz to.

8.4. Visas neskaidrības, kas izcēlušās dēļ šiem Noteikumiem, var tikt risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, konflikti risināmi Latvijas Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.